Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει:

1. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων των φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων που εμπεριέχουν οι βιβλιογραφικές αναφορές που θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων των βιβλιογραφικών αναφορών (εργασία 2). Η βάση δεδομένων φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων θα πρέπει να γίνει στο λογισμικό Turboveg, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων. Για κάθε φυτοκοινωνιολογική μέτρηση θα καταχωρηθούν τα παρακάτω δεδομένα (υπό τη προϋπόθεση ότι παρέχονται από τη βιβλιογραφική αναφορά):
  1. Χλωριδικός κατάλογος ειδών και δεδομένα (π.χ. πληθοκάλυψη) για κάθε είδος
  2. Περιβαλλοντικά δεδομένα (π.χ. υψόμετρο, κλίση εδάφους, προσανατολισμός, εδαφολογικά στοιχεία) που έχουν καταγραφεί/μετρηθεί σε κάθε φυτοκοινωνιολογική μέτρηση
  3. Δεδομένα επικεφαλίδας των φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων (π.χ. μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας, ημερομηνία λήψης μέτρησης)
  4. Δεδομένα που αφορούν χαρακτηριστικά της βλάστησης (π.χ. κάλυψη και ύψος οροφών βλάστησης)
  5. Χωρικά δεδομένα για κάθε φυτοκοινωνιολογική μέτρηση. Τα χωρικά δεδομένα θα πρέπει να δίνονται με τη μορφή συντεταγμένων, στην περίπτωση που δίνεται αυτή η πληροφορία από τις βιβλιογραφικές αναφορές. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση των γεωγραφικών συντεταγμένων των φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων με βάση το κεντροειδές της μικρότερης δυνατής γεωγραφικής περιοχής με την οποία μπορεί να αντιστοιχηθεί η θέση της φυτοκοινωνιολογικής μέτρησης (π.χ. τοποθεσία, βουνό, επαρχία, νομός, χλωριδική περιοχή)
2. Τη δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα δίνονται οι πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες παρέχονται δεδομένα για τύπους οικοτόπων/βλάστησης της Ελλάδας.