Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει:

1. Την αναζήτηση και εύρεση των βιβλιογραφικών αναφορών που εμπεριέχουν φυτοκοινωνιολογικές μετρήσεις ή περιγραφικά δεδομένα για τύπους οικοτόπων/βλάστησης της Ελλάδας. Με τον όρο βιβλιογραφικές αναφορές εννοούνται δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Επιπλέον, θα αναζητηθούν και αδημοσίευτα φυτοκοινωνιολογικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των ερευνητών που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα.

2. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων σε κατάλληλο λογισμικό (π.χ. Access) με όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα συλλεχθούν κατά την βιβλιογραφική αναζήτηση (εργασία 1). Για κάθε βιβλιογραφική αναφορά θα δίνονται στοιχεία-πληροφορίες σχετικά με:

  1. Τον (τους) τύπο οικοτόπου/βλάστησης (τύπους οικοτόπων/βλάστησης) για τους οποίους παρέχονται δεδομένα σε κάθε βιβλιογραφική αναφορά.
  2. Τον τύπο των δεδομένων που δίνονται από κάθε βιβλιογραφική αναφορά (π.χ. φυτοκοινωνιολογικές μετρήσεις, περιγραφικά δεδομένα, περιβαλλοντικά δεδομένα).
  3. Τη μέθοδο δειγματοληψίας των δεδομένων.
  4. Τον αριθμό φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων που περιλαμβάνει η κάθε αναφορά( όταν αυτή περιέχει φυτοκοινωνιολογικές μετρήσεις).
  5. Την γεωγραφική περιοχή για την οποία προσφέρει δεδομένα η κάθε βιβλιογραφική αναφορά.