Καλώς Ήρθατε στην Εθνική βάση δεδομένων για τύπους οικοτόπων/οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και Εθνικό κατάλογο σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για την μέχρι σήμερα έρευνα της βλάστησης της Ελλάδας, καθώς και φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων για τύπους οικοτόπων/βλάστησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και αφορά:

1. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων με όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές που εμπεριέχουν φυτοκοινωνιολογικές μετρήσεις ή περιγραφικά δεδομένα για τύπους οικοτόπων/βλάστησης της Ελλάδας.

2. Στη δημιουργία βάσης δεδομένων φυυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων που έχουν γίνει σε τύπους οικοτόπων/βλάστησης της Ελλάδας.

3. Στη κατασκευή ιστοσελίδας παρουσίασης της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί για τους τύπους οικοτόπων/βλάστησης της Ελλάδας.